За повеќе информации обратете се на следниот број:

За финансиски олеснувања и повеќе детали кои се однесуваат на станбено-деловниот комплекс „КОСМОС“ и FINE Business Center,
можете да се обратите на следниот контакт: